زبان فرانسه

عمومی – A2.1

7
students
تومان600,000
تومان600,000

مکالمه – A2 – دوشنبه

9
students
تومان400,000
تومان400,000

عمومی – B1.2

6
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی – A2.2

7
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی – A2.1 (تکمیل)

12
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی – A1.2 (تکمیل)

12
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی – A1.1 (تکمیل)

13
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی – B1.3

7
students
تومان600,000
تومان600,000

کودکان 5 تا 7 سال (تکمیل)

6
students
تومان600,000
تومان600,000

زبان انگلیسی

زبان اسپانیایی

عمومی – A1.3

3
students
تومان600,000
تومان600,000

زبان آلمانی

عمومی – A1.1 (تکمیل)

5
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی – A2.1 (تکمیل)

1
student
تومان600,000
تومان600,000

کلاس خصوصی آنلاین