لیدا امینی بدر

  • مدرس زبان فرانسه
  • امتیاز: 5 از 1 رای

درباره استاد

Leila Azimi1402/5/22

5

معلمی پپیگیر، پویا، مهربان، خوشرو، پردانش و همراه هستند